มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ

ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 2383 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2544 มีเป้าหมายให้ลูกได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้เต็มตามศักยภาพของเด็กและผู้ปกครอง และได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำความเข้าใจในความพิการของลูก ตลอดจนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เสริมสร้างกำลังใจซึ่งกันและกัน โดยการดำเนินงานภายใต้ชื่อกลุ่ม “ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว” ปัจจุบัน ได้เปิดดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 9 ศูนย์ ใน 9 พื้นที่

วัตถุประสงค์ของชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ

 • เสริมสร้างกำลังใจ และความเข้มแข็งของครอบครัวเด็กพิการ
 • เสริมสร้าง ทักษะผู้ปกครอง และครอบครัวในการเลี้ยงดูฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการได้ ด้วยตนเอง
 • ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาเด็กพิการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและการเรียนรู้
 • คิด ค้น พัฒนารูปแบบสวัสดิการครอบครัว เพื่อการพึ่งตนเองของครอบครัวเด็กพิการ
 • สร้างเสริม พัฒนารูปแบบเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ และเชื่อมโยงภาคีอื่นๆ

เป้าหมาย

เพื่อครอบครัวเด็กพิการมีความสุข พึ่งตัวเองได้ มีสุขภาวะที่ดี สังคมให้การยอมรับมีระบบบริการ ที่เหมาะสมรองรับและได้รับการสนับสนุนโดยภาครัฐ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ

 1. นายอดิศักดิ์ รอดสุวรรณ ประธานชมรม
 2. นายเผด็จ มหาตมวดี รองประธาน
 3. นางแสงเพลิน จารุสาร เลขานุการ
 4. นางสร้อยพัชร เอมสุวรรณ์ เหรัญญิก
 5. นางอมรวรรณ บริรักษ์ กรรมการ
 6. นางสาวนิสสัย ผาสุข กรรมการ
 7. นางอรุณรุ่ง อาชวเมธี กรรมการ
 8. นายสุนทร สถาพร กรรมการ
 9. นางหนูค่ำ บุญสวน กรรมการ
 10. นางจารึก ศรีทอง กรรมการ

ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว ที่ดำเนินโครงการตามพื้นที่ต่างๆ


about-learningcenter-01ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (พื้นที่บางแค) ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว
(พื้นที่บางแค)

ที่ตั้ง : อาคารโสมสวลี บ้านบางแค 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
ผู้รับผิดชอบ : คุณแสงเพลิน จารุสาร
โทรศัพท์ : 086-9065223
อีเมล์ : [email protected]
ทำกิจกรรม : ทุกวันพุธ


about-learningcenter-02ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (พื้นที่สะพานสูง) ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (พื้นที่สะพานสูง)

ที่ตั้ง : เลขที่ 99/2576 หมู่บ้านปรางทิพย์ ซอย 4 แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
ผู้รับผิดชอบ : คุณสร้อยพัชร เอมสุวรรณ์
โทรศัพท์ : 089-1755336
อีเมล์ : [email protected]
ทำกิจกรรม : ทุกวันเสาร์


about-learningcenter-03ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (พื้นที่วังทองหลาง) ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (พื้นที่วังทองหลาง)

ที่ตั้ง : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เลขที่ 546 ซอยลาดพร้าว 47 แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ผู้รับผิดชอบ : คุณสุนทร สถาพร
โทรศัพท์ : 081-6250669
อีเมล์ : [email protected]
ทำกิจกรรม : ทุกวันพฤหัส


about-learningcenter-04ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (พื้นที่อุดมสุข) ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว
(พื้นที่อุดมสุข)

ที่ตั้ง : ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 (บุญรอด รุ่งเรือง) เลขที่119 ซอยอุดมสุข18 ถนนสุขุมวิท 103 แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ
ผู้รับผิดชอบ : คุณอมรวรรณ บริรักษ์
โทรศัพท์ : 081-1776462
อีเมล์ : [email protected]
ทำกิจกรรม : ทุกวันพฤหัส


about-learningcenter-05ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (พื้นที่มีนบุรี) ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว
(พื้นที่มีนบุรี)

ที่ตั้ง : อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนรามอินทราเนรมิต ซอยรามอทรา 69 ถนนรามอินทรา แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
ผู้รับผิดชอบ : คุณหนูค่ำ บุญสวน
โทรศัพท์ : 085-9162858
อีเมล์ : [email protected]
ทำกิจกรรม : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์


about-learningcenter-06ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (พื้นที่สายไหม) ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (พื้นที่สายไหม)

ที่ตั้ง : เลขที่ 333/528 ซอยสายไหม 54 ถนนสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ
ผู้รับผิดชอบ : คุณเสาวภา ธีระปรีชากุล
โทรศัพท์ : 081-4327801
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : www.cp-homeschool.com
ทำกิจกรรม : ทุกวันพฤหัส-ศุกร์


about-learningcenter-07ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (พื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ) ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (พื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ)

ที่ตั้ง : เลขที่ 680 หมู่ 5 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้รับผิดชอบ : คุณรุ่งทิวา สังข์ทองจีน
โทรศัพท์ : 087-2846030
อีเมล์ : [email protected]
ทำกิจกรรม : อาทิตย์ ที่ 1 ของเดือนและพุธที่ 3 ของเดือน


about-learningcenter-08ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (พื้นที่ อ.สิชล) ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว
(พื้นที่ อ.สิชล)

ที่ตั้ง : เลขที่ 45 หมู่ 6 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้รับผิดชอบ : คุณจารึก ศรีทอง
โทรศัพท์ : 089-1050625
อีเมล์ : [email protected]
ทำกิจกรรม : ทุกวันพุธและพฤหัส ของทุกเดือน


about-learningcenter-09ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (พื้นที่ จ.เชียงราย) ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (พื้นที่ จ.เชียงราย)

ที่ตั้ง : เลขที่ 129 บ้านน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้รับผิดชอบ: คุณลักขณางค์ ภาณุวรกิจ
โทรศัพท์: 089-7008964
อีเมล์ : [email protected]
ทำกิจกรรม: พฤหัส ของทุกเดือน


ย้อนกลับ